Chapels

Reġjun Tramuntana

A list of all the Chapels in the Region

L-Imdina

Santu Rokku
San Pietru fil-Ktajjen
Sant' Agatha
San Nikola
Iż-Żjara tal-Madonna
Santa Eliżabetta
San Pietru u San Benedettu
Il-Lunzjata (Tħabbira lill-Madonna)
Ħad-Dingli

Santa Marija Madalena
Santa Dominka
Marija Addolorata
Ħal-Għargħur

Santa Marija Taż-Żellieqa
San Nikola
San Ġwann il-Battista
Santa Marija ta'Bernarda
Kappella Taċ-Ċimiterju
San Pietru s-Sajjied
San Ġwann Evanġelista
Il-Mellieħa

Is-Santwarju (It-Twelid tal-Madonna)
L-Immakulata Kunċizzjoni
Santa Marija
Kappella Taċ-Ċimiterju
San Ġużepp
Il-Madonna Tal-Fidwa
L-Imġarr

Sant' Anna
Il-Madonna Hodigtria
Il-Mosta

San Silvestru
Ta'Mlit
San Andrija
Ġesu Feddej
San Anton Abbati
San Leonardo Abbati
Kunċizzjoni Immakulata
Viżitazzjoni (Ta' Wejda)
Santa Margerita l'Antijokja
Madonna ta' l-Isperanza
San Pawl l-Eremita
San Andrija (Triq il-Qares)
Santa Monika (Sorijiet)
Madonna tal-Karmnu
Oratorju Qalb ta' Ġesu
Santa Marija (Taż-Żejfi)
San Pawl tal-Qlejja
Madonna tad-Duluri
Tħabbira lill-Madonna
Kappella taċ-Ċimiterju
Is-Sagra Familja
In-Naxxar

Ġesu Ħniena Divina
San Ġwann il-Battista
Santa Marija tax-Xagħra
San Pawl tat-Tarġa
Madonna tal-Anġli
San Ġakbu
Kunċizzjoni Immakulata
Kappella taċ-Ċimiterju
Kristu l-Irxoxt
Dar Sagra Familja
Familja Mqaddsa
Tal-Vittorja u Santa Luċija
Madonna tat-Triq
Santa Marija tal-Magħtab
Santa Katerina
San Mikiel
Il-Lunzjata
Pembroke

Ir-Rabat
San Publiju
San Luqa
San Katald
San Bastjan
Santa Marija ta' Doni
San Bartilmew
San Duminku u l-Verġni Mbierka
Santa Marija ta' Ġesu
San Franċisk tal-Pjagi
Sorijiet Agostinjani
Il-Lunzjata (Tħabbira lill-Madonna)
Sant' Agatha
Sorijiet tad-Dorotea
Sorijiet ta' San Ġużepp ta' l-Apparizzjoni
Sorijiet tal-Karita
Sorijiet Dumnikani
Sorijiet ta' l-Ursolini
San Mikiel (Is-Sanċier)
Madonna tal-Virtu
Sorijiet tas-Sacro Cuor
Mater Admirabilis
San Nikola (Ta' Saura)
Sorijiet tal-Qalb ta' Ġesu
Sant' Antnin
Kunċizzjoni Immakulata u Sant' Antnin Abbati
Santa Katerina
Kunċizzjoni Immakulta
Twelid tal-Verġni Marija
Twelid tal-Verġni Marija u San Nikola
Santa Margerita
Twelid tal-Verġni Marija (Ta' Casha)
Oratorju Madonna tal-Għar
San Anard
San Ġużepp Inkurunat
Santa Marija Madalena (Tan-Niedma)
Kunċizzjoni Immakulta (Tas-Settifika)
Twelid tal-Bambin u San Nikola
San Nikola u Santa Luċija
Il-Grotta ta' San Pawl
San leonardu
Sant' Agatha
San Martin
It-Twelid tal-Madonna
San Pawl il-Baħar
Sant' Anna (Ta' Pwales)
Madonna Tal-Karmnu
San Pawl tal-Ħġejjeġ
Immakulata Kunċizzjoni
Il-Madonna tal-Abbandunati
Il-Madonna Tal-Grazzja
San Ġorġ Martri
San Ġużepp Ħaddiem
San Ġwann l-Għammiedi
San Martin
San Pawl Nawfragu
San Xmun Appostlu
Familja Mqaddsa
San Massimiliano Kolber
Qalb Mqaddsa ta' Marija
San Pawl Milqi
Santa Margerita
Kappella Taċ-Ċimiterju
San Franċisk t'Assisi
San Ġużepp
Is-Swieqi

Il-Kappella tal-Madaliena fil-Madliena

IL-KAPPELLA TAL-MADALIENA FIL-MADLIENA

Il-kult ta’ Marija Madalena, għalkemm mhux wieħed mifrux ħafna fil-gżejjer Maltin, huwa wieħed antik mhux ħażin. Huwa dokumentat li fil-limiti tal-Għargħur fl-1439 kien hemm diġà referenza għal kappelli dedikati lil din il-qaddisa. Din ir-referenza hija għall-kappella l-antika li kien hemm fejn illum insibu l-Fortizza tal-Madliena. Il-Fortizza Madliena inbniet f’għoli ta 132 metru ‘l fuq mill-livell tal-baħar fuq l-istess sit li kien hemm din il-kappella.

Għalkemm il-bini tal-fortizza ġie awtorizzat fl-1875, ix-xogħol dam ma beda tlett snin. Minkejja li x-xogħol kien diġà beda, l-kuntratti dwar il-kappella li kien hemm f’dawn l-inħawi saru lejn l-aħħar tal-1881, u bidu l-bidu tal-1882. L-akkwata fejn kien hemm il-kappella l-antika kienet tissejjah ta’ Bjar Sammut iżda s’issa ma nstab l-ebda dokument dwar l-oriġini ta’ min bena din il-kappella.

Dokumenti li sab l-Professur Godfrey Wettinger jindikaw li din l-akkwata fl-ewwel snin tas-seklu Ħmistax kienet magħrufa bħala ta’ samudi. Il-Professur Wettinger isemmu ukoll li kien hemm xi nies tal-lokal li kienu parti mill-Milizja. Skond xi kuntratti u testmenti kien hemm ukoll xi għelieqi fl-inħawi li kien magħrufa bħala ta’ Bur Ħarrub. Dawn fis-seklu sittax kienu propjetà ta’ Giorgio Sammut mill-Għargħur, u dan kien jieħu ħsieb li ssir quddies f’din il-kappella. Minbarra Sammut jissemma ukoll Mariano Borg mill-Għargħur li kien jieħu ħsieb jixgħel il-lampier u jnaddaf il-kappella.

Persuna oħra mhux minn dawn l-inħawi, li nsibuha dokumentata bħala Mattew ta’ Marku bil-laqam ta’ Bur Bennena minn Ħal Qormi, kien ukoll jieħu ħsieb xi quddies fil-festi. Din il-kappella sa fejn nafu s’issa hija l-ewwel waħda li kien hawn fil-pajjiż b’dedika lil Marija Madalena. Dan il-kult wasal fostna minn Sqallija fejn nafu li beda għall-ħabta tas-seklu Ħdax f’Palermo u kompla jinfirex ma’ diversi bliet fi Sqallija matul is-sekli. F’Malta jidher li ħa spinta fi żmien il-Kavallieri ta’ San Ġwann meta nbnew kappelli b’dedika lil Santa Marija Madaliena. Fir-rapport ta’ Mgr. Pietro Dusina tal-Vista Appostolika tiegħu fl-1575, insibu li għamel żjarat f’kappelli b’dan l-isem fil-Birgu, Ħad-Dingli u Ħaż-Żebbuġ. Tal-Birgu u Ħaż-Żebbuġ m’għadhomx jeżistu. Illum nsibu erbgħa kappelli dedikati lil Santa Marija Madaliena. Dawn jinsabu fil-Belt Valletta, Ħad-Dingli, fiċ-ċimiterju tar-Rabat, u dik li inbniet minflok l-ewwel waħda li hemm fil-Madliena. Insibu li kien hawn xi altari u anki pitturi ddedikati lil din il-qaddisa. Fl-Isla fl-1602 kien hemm altar antik, is-Siġġiewi hemm pittura li saret fl-1594, il-Birgu hemm pittura oħra fil-kappella tal-Lunzjata, u f’Santa Barbara l-Belt Valletta. Il-pitturi juru lil Santa Marija Madaliena mal-Kurċifiss. Biex inkunu għidna kollox, minn dak li nafu s’issa, fl-inħawi ta’ l-Għammar f’Għawdex kien hemm biċċa art mhux ħażin magħrufa bħala di Santa Maria Madaliena.

Fir-rappport tal-1575 ta’ Mons. Dusina, m’hemm l-ebda riferenza għall-kappella l-antika tal-Madliena, allura jista’ jagħti l-każ li diġà kienet fi stat ħażin ħafna. Propju 40 sena wara nsibu li l-Isqof Baldassere Cagliares fl-1615 fil-Vista Pastorali li għamel, jgħid li din il-kappella ma kien jonqosha xejn u kienet qed tintuża anki sabiex tiġi ċċelebrata l-quddiesa. Isqof ieħor li żar il-kappella l-antika tal-Maria Madalena kien l-Isqof Miguel Juan Balaguer, fl-1659. Sab il-kappella fi stat ħażin u pprofanaha.

Isqof li jagħtina ħafna dettalji tal-kappella oriġinali huwa l-Isqof Miguel Jeronimo Molina jgħid li din hija antika ħafna u kienet teżisti żgur qabel l-1490. Huwa jikkwota dokumenti ta Isqof ieħor li kien ta l-introjtu ta’ għalqa u rabtu ma’ din il-kappella. Dawn l-obbligi kienu diġà jeżistu għand il-familja Vella li kienet bdiet tieħu ħsieb din il-kappella sa madwar 140 sena qabel. Molina jagħti deskrizzjoni dettaljata ta’ dawn l-obbligi u lil min kienu jappartjenu. Skond l-informazzjoni li ħalla l-Isqof Molina, din il-kappella meta ġiet profanata kienet fi stat ħażin ħafna, tant li kienet reġgħet inbniet u ġiet imbierka kważi 20 sena wara.

Fis-seklu Dsatax responsabbli mill-kappella ta’ Santa Maria Madalena kien il-Kappillan tal-Għargħur, Dun Franġisku Saverju Borg. Huwa kien għamel żewġ kuntratti għan-nom tal-Parroċċa mal-awtoritajiet Ingliżi f’Malta; wieħed sabiex din il-kappella tgħaddi għand l-istat u ieħor sabiex l-istat jagħti biċċa art oħra sabiex tinbena l-knisja preżenti. Dawn il-kuntratti saru wieħed fid-9 ta’ Diċembru 1881, u l-ieħor fil-5 t’April tas-sena ta’ wara. Il-ħsieb li l-kappella l-antika titwaqqa’ beda minn rapport li għamel il-Brigadier Adye fl-1872 dwar il-bżonn ta’ bini ta’ mezzi ta’ difiża fin-naħa ta’ fuq ta’ Malta, li nistgħu ngħidu li kien se jaqsam Malta fi tnejn.

Minn wieħed mill-kuntratti, dak tat-trasferiment ta’ din il-kappella lill-awtoritajiet Ingliżi għal skop militari, jirriżulta li din il-kappella kienet fi stat ħażin u parti minnha imwaqqa’. Jingħad ukoll li mal-kappella kien hemm sagristija. Il-konvenju kien sar fit-13 ta’ Ġunju ta’ l-istess sena, u l-art u l-binja ta’ fuqha ngħataw libera u franka. Din kienet ġiet stmatha għal ħamsa u tletin lira (82 Ewro ta’ llum). Il-kejl tal-art li ingħatat mill-knisja kien ta’ tmienja u tletin u nofs qasba kwadru. F’dan l-ewwel kuntratt l-awtoritajiet Ċivili intrabtu li jagħtu biċċa art oħra sabiex tinbena kappella oħra fil-viċinanza. Propju fil-5 t’April tal-1882 sar kuntratt ieħor bejn l-awtoritajiet Ċivili u l-Knisja Maltija fejn ingħatat biċċa art fl-akkwata magħrufa bħala Ta’ Buras li kienet tinsab ftit ‘il bogħod mill-kappella oriġinali u li wkoll kienet libera u franka. Il-kappella kienet inbniet bl-għajnuna finanzjara tal-militar. It-Teżor kien warrab għal dan l-iskop disa’ u disgħin lira (230 Ewro ta’ llum) mill-flus li kien hemm riżervati għal skop ta’ difiża militari. Dawn il-kuntratti kienu saru bl-approvazzjoni tal-Isqof ta’ Malta ta’ dak iż-żmien Monsinjur Carmelo Scicluna. Iż-żewġ kuntratti kienu saru għand in-nutar Franġisku Saverju Camilleri.

Il-bini tal-kappella preżenti huwa wieħed sempliċi ħafna; forma ta’ kaxxa. L-unika lavur jekk nistgħu insejħulu hekk, huwa gwarniċ li hemm fuq il-bieb tal-kappella u fuq hemm tieqa nofs tond min fejn jidħol id-dawl. Aktar ‘il fuq insibu intablatura minn fejn il-kappella tieħu aktar dawl. Hemm ukoll fontispizju li fih kien hemm qanpiena. Imnaqqax fuq din il-qanpiena hemm l-isem ta’ Bandak u d-data tal-1963. Ma nafux jekk qabel din il-kappella kienx hemm xi oħra għaliex l-ebda dokument ma jsemmi xi qniepen oħra għajr din. Fid-dokumenti tal-Parroċċa tal-Għargħur ma nsibu ebda referenza kif din il-qanpiena sabet ruħha fuq din il-kappella. Jista’ jgħati l-każ li din inxtrat jew ġiet akkwistata wara li spiċċa l-użu tagħha x’imkien ieħor. Dekorazzjonijiet oħra li hemm fuq barra ta’ din il-kappella huma żewġt iblalen kbar tal-ġebel. Il-kappella għanda zuntier żgħir, bħalma insibu ma’ diversi kappelli oħra, imma din il-kappella hemm numru a graffiti li jikkonsistu fi xwieni.

Jidher li meta inbniet din il-kappella l-popolazzjoni ta’ dawn l-inħawi li llum il-ġurnata magħrufa bħala Tal-Ibraġ kienet waħda żgħira ħafna meta wieħed iqabbilha ma’ kappelli oħra tal-istess perjodu. Għandha altar wieħed u anki kwadru titulari. It-Titulari huwa il-figura sħiħa ta’ Santa Marija Madalena, b’ingwernarju f’idejha u salib żgħir fl-id l-oħra. Fl-isfond ta’ dan il-kwadru hemm kappella. Dan iġib id-data tal-1660 u hu iffirmat minn Filippu Dingli. Fl-isfond ta’ din il-pittura hemm tidher ukoll binja żgħira f’nofs il-kampanja. Jista’ jagħti l-każ li dan kien qed jirreferi għall-kappella oriġinali li kien hemm qabel inbniet it-tieni kappella li minflokha nbniet il-fortizza. Nafu mill-kuntratti li mal-kappella kien hemm xi binja oħra. Pittura oħra fil-kappella ta’ llum u li tolqot l-għajn f’din il-kappella hija tal-bottega ta’ Giuseppe Cali. Din il-pittura hija ddedikata lill-Madonna tar-Rużarju. Ma’ din il-kappella hemm sagristija żgħira. Illum il-ġurnata din il-kappella ma tinfetaħx regolari imma tintuża għal skopijiet spiritwali minn xi għaqdiet reliġjużi tal-lokal.

B’ringrazzjament lil Max Farrugia Dip.Lis (Melit)

Copyright Max Farrugia Dip.Lis (Melit)

 

L-Imtarfa

San Osvaldu

This chapel, which is dedicated to St. Oswald in the Mtarfa Hospital, was built by the British and was kept in a good condition. Nowadays it is used to serve the Mtarfa residents for all their religious activities. It has only one altar.

Mass Service
Monday to Friday at 18.00hrs;
Saturday at 08.00 hrs.
Sunday at 07.30 hrs and 09.00hrs.

Co-ordinates – 35° 53’ 25’’N 14 °23’45’’E

Santa Luċija

This chapel was built in the year 1500, by family Darmanin from Birgu. The Bishop Dusina visited the chapel in the year 1575 – 10 years after the siege. It is situated on “Wied il-Qlejgha” one of the best valleys that exists in Malta. Infact you can see the view well from the parvis at the chapel.

St. Lucy’s feast is celebrated on the 13th December.

Mass Service
Monday to Friday at 07.45 hrs;
Saturday at 18.00hrs;
Sunday at 11.00 hrs and 18.00hrs

Co-ordinates – 35° 53’ 29’’N 14 °23’46’’E

Web Analytics